#พิธีมอบทุนสวัสดิการแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ในทุนเฉพาะกิจเพื่อกิจการทั่วไป

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีมอบทุนสวัสดิการแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ในทุนเฉพาะกิจเพื่อกิจการทั่วไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 550 ทุน

โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts