#เลขานุการรมว.ทส ตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดระเบียบม่อนแจ่ม วันที่ 30 สค 63

เวลา13.30 น. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัะยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มาตรวจติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและบริเวณใกล้เคียง)

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการผ่อนผันการใช้ประโยชน์ตามมติครม.30 มิย.41และอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย ท้องที่อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จากการตรวจสอบพบมีราษฏรเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัยในพื้นที่ ป่าจำนวน 113 รายตามวัตถุประสงค์โครงการหลวง แต่บางรายมีการประกอบกิจการให้บริการนักท่องเที่ยวในลักษณะโรงแรมหรือรีสอร์ท จากการตรวจสอบพบว่าจำนวน31ราย มีการประกอบกิจการโรงแรม/รีสอร์ มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มจากเดิม(ปี45) บางรายซื้อขายเปลี่ยนมือไปให้นายทุน บางรายครอบครองและประกอบกิจการในลักษณะนอมินี ในจำนวนนี้เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินคดีทั้งสิ้น 30 คดี(31ราย)

โดยในจำนวนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ประสานทำความเข้าใจในเงื่อนใขระเบียบ ข้อกฏหมาย มติครม.ที่เกี่ยวข้องจนมีผู้ประกอบการจำนวน 6 รายได้ทำการรื้อถอน อาคารสิ่งปลูกสร้างที่ผิด กฏหมายด้วยตนเอง ส่วนรายที่ยังไม่ดำเนินการรื้อถอนในวันนี้(30สค.63)คือรายม่อนดอยลอยฟ้า ที่เจ้าหน้าที่ประกาศดำเนินการตามม.25 แห่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ได้เปิดโอกาศให้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานการครอบครองว่าเป็นไปตาม ระเบียบกฏหมายหรือไม่พบว่าไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าการครอบครองเป็นไปตามระเบียบและกฏหมาย เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่1 เชียงใหม่ จึงมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกไปแต่ผู้ประกอบการเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดและจนท.ได้ให้ระยะเวลาจนล่วงเลยมามากแล้ว เจ้าหน้าสจป1 เชียงใหม่จึงบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอ.แม่ริม กอรมน. จ.เชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรแม่ริม เทศบาลต.โป่งแยง จึงได้เข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารที่พัก (รีสอร์ท)จำนวน 11 หลัง โดยวันนี้นายธเนศพล ธนบุญวัฒน์ เลขารมว.ทส.พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา ได้ลงมาติดตามความก้าวหน้าการบังคับใช้กฏหมายดังกล่าว

นายอุปวัชร์…วัชรีบูรพ์…น้าก้อย. ภาพ/ข่าว

Related posts