# รพ.ลานนา ซ้อมแผนฉุกเฉินก๊าซเคมีทางการแพทย์รั่วไหล

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลลานนา … คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) รพ.ลานนา ได้จัดให้มีการซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินก๊าซเคมีทางการแพทย์รั่วไหล โดยเป็นการฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์การรั่วไหลของออกซิเจนเหลว และฝึกซ้อมการเปิด-ปิด วาล์ว และการใช้ระบบจุดจ่ายออกซิเจนสำรอง ในแผนก ICU , ห้องผ่าตัด , ห้องคลอดทารกแรกเกิด และ Ward 2A การซ้อมแผนแผนเหตุฉุกเฉินก๊าซเคมีทางการแพทย์รั่วไหลครั้งนี้ ถือเป็นแผนหลักสำคัญของโรงพยาบาล ซึ่งมีการใช้ก๊าซเคมีทางการแพทย์หลายจุด กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกแผนก เข้าร่วมในการซ้อมแผนครั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกซ้อมให้ผู้รับผิดชอบในแผนได้ทราบบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติตามแผนในภาวะฉุกเฉินก๊าซเคมีทางการแพทย์รั่วไหลได้อย่างมีระบบ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ และโรงพยาบาลลานนาอีกด้วย ///จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts