มูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 ได้จัดเครื่องอุปโภคและบริโภคจำนวน 1700 ถัง

เนื่องในโอกาสเทศกาลสารทจีนและประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2563 ทางมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 ได้จัดเครื่องอุปโภคและบริโภคจำนวน 1700 ถัง

เพื่อมอบให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย ตามรายละเอียดนี้
วันที่ 30 สิงหาคม2563 มอบให้แก่ผู้ชราและผู้พิการ 200ถังและมอบให้กับผู้มีรายได้น้อย 750ถัง
วันที่ 1 กันยายน 2563มอบให้กับผู้มีรายได้น้อย750ถัง รวมทั้งหมด1700ถัง

ธนิศา.    (พัช).  รายงาน

Related posts