#ประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนนครสวรรค์ผ่านเกณฑ์ทุกคน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ รศ.ดร.ธานี. เกสทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยนครสวรรค์และคณะรองผู้อำนวยการพร้อมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง

เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้ข่วยที่บรรจุเข้ารับรสชการใหม่ เมื่อครบกำหนดตามระเบียบของทางราชการ จำนวน 5 คนในกลุ่มสาระต่างๆ โดยครูผู้ช่วยได้นำเสนอเป็นพาวเวอร์พอยส์ และเอกสาร ซึ่งจากการประเมินครั้งนี้นับว่าครูผู้ช่วยดังกล่าวมีคะแนนผ่านการประเมินทุกคน

Related posts