เชียงใหม่ /// ให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สำนักงาน ปปส.ภาค 5 โดยนายศานิต อ่อนเปี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนประสานพื้นที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดและภารกิจของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน ตามโครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ต้านภัยยาเสพติด ณ โรงแรมอโมราท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานได้ให้ความสนใจและซักถามตลอดการอบรม

ภาพ/ข่าว   กาณฑ์  โสภโณดร

Related posts