#สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญฯนครสวรรค์ จำกัดจัดประชุมสัญจร

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด ได้จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มที่ 12 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มีสมาชิกสหกรณ์มาประชุม ประมาณ 200 คน

โดยมีนายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด เป็นประธานในการประชุมสัญจร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสหกรณ์ฯกับสมาชิก เพื่อประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกทราบรายละเอียดเกี่ยวผลประโยชน์และสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ ประธานฯได้กล่าวขอบคุณ ผอ.สุดสวาท ยังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์และคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการใข้สถานที่ ห้องประชุมและเครื่องเสียงเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังได้นำข้อมูลโครงการของสหกรณ์ฯที่ช่วยเหลือสมาชิกในช่วงโรคโควิด-19 ระบาดมานำเสนอให้สมาชิกทราบ
อีกทั้งประธานฯขอให้สมาชิกเชื่อมั่นการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินทุกท่าน และขอบคุณสมาชิกที่มาประชุมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

Related posts