#รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว.(ท.) เป็นประธานการประชุมส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงของจังหวัด

เมื่อ 29 ก.ค.63 เวลา 09.30 น. พ.อ. สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว.(ท.) เป็นประธานการประชุมส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงของจังหวัด กิจกรรมการวางแผนและการอำนวยการ โครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2563

โดยเชิญส่วนราชการที่เป็นคณะทำงานภัยคุกคาม 5 ด้าน เข้าร่วมประชุมหารือ จัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมในทุกด้านเมื่อเกิดภัยคุกคามความมั่นคงของจังหวัด ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลาง จว.น.ว. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน
*** ผลการประชุม ส่วนราชการได้เสนอแนะการจัดทำ/การปรับปรุงแผน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเกิดภัยคุกคามฯ

Related posts