#รมว.ทส. ส่งแถลงการณ์เชิดชูเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day)

เนื่องด้วยวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี ได้กาหนดให้เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ตามมติของสมาชิก สหภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ป่า ในคราวประชุมพิทักษ์ป่าโลก เมื่อปี พ.ศ.2549 ที่ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อเป็นวันราลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ สนับสนุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งทาหน้าที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง และดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศชาติตลอดมาเป็นอย่างดี
โดยในปีนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มี แถลงการณ์ถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ โดยได้เชิดชูเกียรติคุณของเหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน ทั้ง หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่ง เจ้าหน้าที่เหล่านี้ ได้ทาหน้าที่อย่างเสียสละ และอุทิศตน

เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ อนุรักษ์ไว้เป็นมรดกมอบแก่คนรุ่นหลัง โดยในแต่ละปีจะมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ต้องบาดเจ็บ และเสียชีวิต จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การดูแลเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บ หรือญาติของ ผู้เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นอย่างดีตลอดมา เพื่อขวัญ และกาลังใจ แก่ตัวเจ้าหน้าที่เอง และครอบครัว รวมถึงสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกาลัง ในอันที่จะปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศชาติด้วยความเชื่อมั่น และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะพิทักษ์และ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โลก โปรดประทานพรให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน ประสบกับความสุข ความเจริญ และปฏิบัติหน้าที่อย่าง ปลอดภัย และขอเป็นกาลังใจ ร่วมกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ให้แก่เหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ปกปักษ์ คุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไป
ด้าน นายธัญญา เนติธรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่าที่ผ่านมากรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กาหนดให้มีการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) เป็นประจาทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมรวมคนในจานวนมากทาให้มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงได้งดจัดงานดังกล่าวในส่วนกลาง สาหรับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีจานวนเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ ป่ารวมทั้งสิ้น 19,765 คน ซึ่งได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกาลังใน ภารกิจปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศพร้อมความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ และความภาคภูมิใจใน การปฏิบัติภารกิจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซง่ึ ได้เน้นย้าในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต้องมาก่อน โดยในปี พ.ศ.2563 มีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจานวน 6 ราย บาดเจ็บสาหัส 8 ราย และบาดเจ็บ 6 ราย

จากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภยันตรายรอบด้าน ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีกองทุนสวัสดิการกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การดูแลเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ยังได้รับการ สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในด้านการอนุรักษ์มาเป็นอย่างดีโดยตลอด
ในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) 31 กรกฎาคมนี้ ขอให้ประชาชนชาวไทย ร่ว

Related posts