#ประชุมศิษย์เก่า มร.นว.

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30 กรกฎาคมนี้ ที่ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ดร.สมศักดิ์ ลิลา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีนายปิยะชาติ อ้นสุวรรณ์ อุปนายก นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ นางแวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมีการแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯคือ นางแวววัน ชุมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ วาระการประชุมที่สำคัญคือ การปรึกษาหารือในรายละเอียดการจัดงานคารวะบูรพาจารย์ กำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ มีขั้นตอนรายละเอียด เริ่มงานเวลา 07.00 น.ลงทะเบียนศิษย์เก่า บูรพาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ที่หน้าหอประชุม เวลา 0€.30 น.ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 98 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ เวลา 09.00 น.ดร.สมศักดิ์ ลิลา นายกสมาคมฯกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี กล่าวต้อนรับ นายสมเชาวน์ เกษประทุม นายกสภาฯ แสดงทัศนะ

ต่อมาเวลา 09.45 น. เริ่มพิธีคารวะบูรพาจารย์ ร้องเพลงบูชาครูพร้อมจินตลีลา กล่าวคำไหว้ครู มอบพานบูชาครูแด่บูรพาจารย์ อธิการบดีและคณะ มอบพวงมาลัยแด่บูรพาจารย์ ผู้แทนบูรพาจารย์กล่าวแสดงความรู้สึก เวลา 10.30 น.พิธีมอบรายได้จากการจัดงาน “เดิน-วิ่งการกุศล NSRU 2020” และบันทึกภาพร่วมกัน และมอบอาหารกลางวันเป็นเสร็จพิธี

นอกจากนี้ยังได้ปรึกษาหารือเรื่องการจัดที่พัก อาหาร สถานที่ รถบริการรับ-ส่งบูรพาจารย์ และคณะบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย สำหรับผู้ร่วมงานบูรพาจารย์ ได้เชิญอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ผู้แทนจากคณะต่างๆ เข้าร่วมงาน
////

Related posts