#เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์มอบหมายให้ นายสมยศ นะลำเลียง รองประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิม ประสาททอง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมในการประชุม

🔴การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระต่างๆ อาทิ
🔵การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลนครนครสวรรค์ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
🔵การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลนครนครสวรรค์ฉบับแก้ไข
โดยทั้ง 2 ฉบับได้มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัญหาความต้องการของประชาชน ปัญหาของท้องถิ่นและสถานการณ์ในปัจจุบัน

🔴ทั้งในส่วนของการปรับปรุงพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ
⭕การก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลฯ ประกอบด้วย บริเวณถนนอรรถกวี จากแยกไปรษณีย์ถึงถนนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา , บริเวณชุมชนวัดเขาตั้งแต่ทางขึ้นโบสถ์เทวดาสร้างถึงทางแยกเข้าชุมชนวัดเขา , บริเวณชุมชนสุขสวัสดิ์ ศูนย์ท่ารถ บางส่วน
⭕การก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยหมู่บ้านเดโชคันทรี , ถนนอมราวิถี , บริเวณซอยเชื่อมระหว่างซอยเทียนตู๋กับซอยสวรรค์วิถี 32
⭕การก่อสร้างท่อระบาย ถนนวงศ์สวรรค์จากชุมชนศูนย์ท่ารถ บริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณศูนย์ท่ารถและชุมชนสุขสวัสดิ์
⭕การวางท่อระบายน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม บริเวณชุมชนเกาะญวน

🔴โครงการพัฒนาพื้นที่ร่องน้ำด้านในเกาะญวน เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย
⭕การก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย บริเวณทางเดิน สะพาน การติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ และการติดตั้งน้ำพุ เพื่อความสวยงาม

🔴การพัฒนาระบบการให้บริการน้ำประปา อาทิ
⭕การวางท่อประปาบริเวณ ถนนไกรลาสจากแยกโรงเรียนสาธิตฯ ถึงแยกคอนโดเมืองสวรรค์ , ถนนสวรรค์วิถีจากแยกสันคูถึงหมู่บ้านเจ้าพระยา(บึงอ้อ) , ถนนสวรรค์วิถีตั้งแต่แยกถนนอรรถกวีถึงแยกถนนดาวดึงส์

🔵การขอความเห็นชอบการรับมอบรถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดย นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และบริษัท ถาวรทัวร์ จำกัด มอบรถยนต์ตู้โดยสารประจำทางจำนวน 2 คัน ให้แก่เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

🔵ในที่ประชุมฯ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์การผลิตน้ำประปา โดยปัจจุบันน้ำในแม่น้ำที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปามีปริมาณลดลงเป็นจำเป็นมาก ซึ่งเทศบาลนครนครสวรรค์ก็ได้ดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขุดลอกร่องน้ำ และการบริหารจัดการแผนการผลิตต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการน้ำประปา แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงต้องขอความร่วมมือให้ร่วมกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

ธนิศา.   (พัช).    รายงาน

Related posts