#อบจ.นครสวรรค์ ร่วมโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครสวรรค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมในพิธี ณ ซุ้มประตูเมืองพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา


โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ถนน ถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ายจิรประวัตินั้นเป็นถนนสายหลักที่จะเข้าสู่ใจกลางเมืองนครสวรรค์ และยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือได้อีกหลายจังหวัด อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวนครสวรรค์ โดยเชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

Related posts