#กอ.รมน. จังหวัด น.ว.(ท.)  สร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ

พ.อ. สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผอ.รมน. จังหวัด น.ว.(ท.)   มอบหมายกอ.รมน.จังหวัด น.ว. โดยวิทยากรชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) จัดโครงการ สานเสวนา สันทนาการ และการติดตามประเมินผล “ชุมชนสัมพันธ์”

เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ , บทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. , ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ , ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , มาตราการป้องกัน COVID-19 และความจำเป็นของการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของประชาชน

Related posts