#วิทยาลัยปกครอง เปิดโครงการอบรม ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน

ที่หอประชุมวิทยาลัยการปกครอง(ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 55/63 เป็นประธานเปิดการบรรยายขยายผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

โดยมีคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9 ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและการเป็นจิตอาสาที่ดี โดยวิทยากรผู้ทรงวุฒิ โครงการนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เกิดความสำนึกรัก เทิดทูนและความซาบซึ่งต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงปกป้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้ และผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และความตื่นตัวเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันตนเองและพร้อมที่จะนำเอาความรู้ไปแนะนำต่อประชาชนในเรื่องการป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด-19
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts