#มอบทุนสำหรับโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการค้นหา ติดตามผู้ปวยกลุ่มโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ จำนวน 910,000 บาท

คุณพรรัตน์ เจนจรัสกุล หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ พร้อมคณะ ในนาม ตัวแทนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด มอบทุนสำหรับโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการค้นหา ติดตามผู้ปวยกลุ่มโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ จำนวน 910,000 บาท ให้แก่ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยืสารสนเทศตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้า และ ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน เลขานุการศูนย์ฯ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 801 สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts