#โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว

โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมือได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิธีการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในพื้นที่
3. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในทุกมิติ ทั้งในด้านการใช้รถใช้ถนน การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น
4. เพื่อให้บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New normal Tourism) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามวิธีใหม่ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ประเภทต่างๆ เช่นชมรมธุรกิจรถเช่าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จำนวน 50 คน
ในแต่ละวันจะมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว คืออาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของตำรวจภูธร สำนักงานขนส่ง โรงพยาบาลและผู้แทนจากกงสุลอังกฤษ และอเมริกา มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย
การดำเนินการในวันนี้ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

Related posts