#นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เน้นย้ำ อสม. ร่วมเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบชุดอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและส่งต่อให้ประชาชนในชุมชนที่ยังไม่มีหน้ากากอนามัยใช้งาน

วันฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธาน

ในการประขุมชี้แจงสถานการณ์ ชี้แจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ทั้งจากส่วนกลาง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งมอบชุดอุปกรณ์การทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อนำกลับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และส่งต่อให้แก่ประชาชนในชุมชนที่ยังไม่มีหน้ากากอนามัยใช้งาน โดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ และขอความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้ร่วมกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งในส่วนของการตรวสอบ สังเกตุการณ์ ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล โดยขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และปฏิบัติตนตนมาตรการที่กำหนด ซึ่งผู้ที่กลับมาพักอาศัยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ สามารถรายงานตัวทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-220473 ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.30 น. อีกทั้งการให้ อสม. ร่วมประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนปฏิบัติตามาตรการเพื่อป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับตนเอง ครอบครัว และคนใกล้ชิด

ธนิศา   (พัชฏ รายงาน

Related posts