#“นายกไพลิน”ออกเผยแพร่ข่าวสาร ในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

26 มีนาตม 2563  นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์


มอบหมาย ให้งานบริการและเผยแพร่วิชาการ นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกเผยแพร่ข่าวสาร ในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายและมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างเขตเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โดยให้มีการออกเผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง


ภาพ ภูมิภัทร
ข่าวกษิภณ

Related posts