#ด่วน….ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่ มีเฮ!!! สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ รับสมัครช่างไฟฟ้าชุมชน ตำบล หรือช่างไฟฟ้าทั่วไป เข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย


*เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 21กรกฎาคม 2563 โดยประกาศของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ถือเป็นที่สิ้นสุด
*คุณสมบัติ*
1. เป็นช่างไฟฟ้าชุมชน ตำบล หรือ ช่างไฟฟ้าทั่วไป
2. สัญชาติไทย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
3. จบการศึกษาในระดับ ปวช ขึ้นไป ในสาขาช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเรียนวิชาไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
4. มีประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือได้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า หรือผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในการทำงานไฟฟ้า 120 ชั่วโมงขึ้นไป
**ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ดังต่อไปนี้
1) วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 ฝึกยกระดับฝีมือสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน
2) วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
3) วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)
4) สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครบทุกกิจกรรมตาม ข้อ 1 – ข้อ 3 จะได้รับกล่องพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า คนละ 1 ชุด
*โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่ริม*
*ช่างไฟฟ้าที่สนใจ* สมัครคลิกลิงก์นี้ https://forms.gle/HeFxAPBrUaeKv6496 หรือสแกน QR Code บนแผ่นประชาสัมพันธ์ เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการ

Related posts