#รองวิรัช โตอิ้ม ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้รับมอบหมายจาก นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรี ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก(วัดบ้านบน) และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบ่อพลับ
โดยมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563
เรื่องมาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซักซ้อมผู้ปกครองรับทราบแนวทาง และให้ความร่วมมือกับคณะครู ดำเนินการ
1) ด้านอาคาร/สถานที่ 2) ด้านบุคลากร
3) ด้านกิจกรรม/กิจวัตรประจำวัน
4) ด้านผู้ปกครอง
เรื่อง การประเมินตนเองของศูนย์ฯ และเรื่องการมอบเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน (500 บาท/คน)
ภาพ ภูมิภัทร์ จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts