#Back to Healthy School:โรงเรียนอนามัยดี นักเรียนมีความสุข

1กรกฎาคม2563เปิดเรียนวันแรก คณะครู นักเรียนและบุคลากรอื่นๆพร้อมเรียน ทั้งในโรงเรียน(On Site)และที่บ้าน(On Line และOn Air) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

โดยโรงเรียนปฎิบัติคามมาตรการที่กำหนดทุกประการ และยัวได้รับความอนุเคราะห์การกำกับ ติดตามและนิเทศจากศูนย์บริหารจัดการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์นำโดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42อีกด้วย

Related posts