#ศป.บส.ชน. จัดอบรมส่งเสริมอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการฝึกอบรมชาวบ้าน,เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ และโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9
โดยมีการบรรยายให้ความรู้การทำการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ,การประชาคมส่งเสริมอาชีพและอบรมสาธิตการส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้ที่สนใจโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเมืองนะ ซึ่งเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ผู้คนส่วนมากเป็นชนเผ่ามูเซอร์ ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้ ไม่มีเงินใช้จ่ายภายในครัวเรือน จึงได้มีการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มนู พุทธิมูล     รายงาน

Related posts