#ททท.สํานักงานลําปาง เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวลําปางพลัสลําพูน New Normal Tourism หลากหลายกิจกรรม ต้ังแต่มิถุนายน – กันยายน 2563

จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีการผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติยิ่งขึ้น รวมท้ัง กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การเดินทางท่องเที่ยว ภายใต้เงื่อนไขการป้องกันการกลับมาของ Covid-19 ทําให้ ทุกจังหวัดมีการตื่นตัวเตรียมพร้อมที่จะฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งด้านการท่องเที่ยวให้ กลับคืนมาเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเขา้สู่จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดลําปางและ ลําพูน ซึ่งมีความพร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวสู่ทั้งสองจังหวัดในรูปแบบ New Normal Tourism ทั้งทางด้าน แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงกีฬา ตลอดจนความพร้อมของสถานประกอบการท่องเท่ียวต่าง ๆ

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการ ททท.สํานักงานลําปาง กล่าวว่า จังหวัดลําปางและลําพูน เริ่มมีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทั้ง สองจังหวัดนี้มากขึ้นหลังจากมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ต้ังแต่ต้นเดอืนมถิุนายน2563ท่ีผ่านมาดังนั้นททท.สํานักงาน ลําปาง ซึ่งรับผิดชอบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการ ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดลําปางและลําพูน ได้มี การเตรียมการและศึกษารูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่จะ เดินทางมาท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวแบบคุณภาพ และใส่ ใจการดูแลสุขภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นมา จึงได้กําหนดแคมเปญ ส่งเสริมการท่องเที่ยว “ท่องเที่ยวลําปางพลัสลําพูน New Normal Tourism กรีนซีซัน” ด้วยหลากหลายกิจกรรม ดังนี้

1. “Golf in June 2020” การกระตุ้นการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดลําพูน (Sport Tourism) ด้วยกิจกรรมกอล์ฟในห้วงเดือนมิถุนายน 2563 โดยจัด กิจกรรม “Golf in June 2020” กระตุ้นให้นักกอล์ฟ เดินทางมาออกรอบด้วยวัตถปุระสงคเ์พื่อการพักผ่อนและ ออกกําลังกายภายใต้มาตรการการป้องกัน Covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุขเต็มรูปแบบ ร่วมกับสนามกอลฟ์ 3 แห่งในจังหวัดลําพูน ประกอบด้วย (1) กัซซัน เลกาซี กอล์ฟ คลับ (2) กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ (3) กัซซนั ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ในวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนมิถนุายน2563โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจํานวนไม่ น้อยกว่า 3,000 คน

 

2. “คิดถึงก๊วน…ชวนตีกอล์ฟ” การกระตุ้น

การท่องเที่ยวจังหวัดลําพูน ด้วยกิจกรรมกอล์ฟในห้วง

เดือนกรกฎาคม – กันยาน 2563 ในชื่อ “คิดถึงก๊วน

…ชวนตีกอล์ฟ” หรือ New Normal Golf @

Lamphun ร่วมกับ ขมรมสนามกอล์ฟจังหวัดลําพูน

โดยมีสนามกอล์ฟเข้าร่วม 5 สนาม ประกอบด้วย (1)

อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ (2) กัซซัน ขุนตาน

กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท (3) กัซซัน เลกาซี กอล์ฟ คลับ

(4) กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ และ (5) หริภุญชยั

กอล์ฟ คลับ (ลําพูน) ด้วยการมอบคูปองแก่นักกอล์ฟจํานวนไม่น้อยกว่า 6,000 คน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยให้ผู้เล่นใช้สิทธิ์คูปองตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละวัน (First Come – First served)

3. “New Normal Tourism กรีนซีซัน ลําปางพลัสลําพูน” จัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยว “New Normal Tourism กรีนซีซัน ลําปางพลัสลําพูน” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 โดยเน้น การสื่อสารการรับรู้ผ่าน Social Media ได้แก่ เว็บไซต์ www.tourismlampang-lamphun.com และเว็บ เพจ ททท.สํานักงานลําปาง https://www.facebook.com/lampang.tourism และการกระตุ้นการขาย สินค้าและบริการ ได้แก่ ที่พัก ของที่ระลึก รายการนําเที่ยว รถเช่า อาหารถิ่น สินค้า OTOP สินค้าเกษตรตาม ฤดูกาล ฯลฯ ในช่องทาง Online Marketing แบบผสมผสาน (LINE Official, Facebook Page, Facebook Marketplace, LINE Business Account, LINE MY SHOP, Instagram, Shopee, Lazada โ ด ย ใ ห ้ ส ิ ท ธิ์ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในจังหวัดลําปางและลําพูนประมาณ 200 ราย สมัครเสนอขายสินค้าและบริการใน ช่องทางดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ททท.สํานักงานลําปาง ได้จัดทําเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง จังหวัดลําปางและลําพูน ให้มีความน่าสนใจในช่วงกรีนซีซันนี้

4. กระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดลําพูนและลําปางด้วยการจัดรายการนําเที่ยวหรือทริปพิเศษได้แก่ 4.1 “ไหว้พระสุขกาย สุขใจ สไตล์ New

Normal” ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลําพูน สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลําพูน

จํานวน 50 คน เดินทางมาท่องเที่ยวไหว้พระและ

ทําบุญในวันเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสมัครร่วมเดินทางได้ที่

สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลําพูน โทรศัพท์ สมาคม สหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลําพูน โทรศัพท์

โดยทริปดังกล่าว ททท.สํานักงานลําปาง จะจัดใน

รูปแบบ New Normal ที่ต้องมีการป้องกัน Covid-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

4.2 “คาราวานอ้อมกอดธรรมชาต”ิ โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 จํานวน ประมาณ 60 คน ด้วยรถยนต์แบบครอบครัว เส้นทาง ลําปาง – สบปราบ – ลี้ – บ้านโฮ่ง – ป่าซาง – ลําพูน – เชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวนครลําปาง สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลําปาง สมาคม ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวและรถเช่าจังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นทริปที่จัดในรูปแบบ New Normal ที่ต้องมีการ ป้องกัน Covid-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และยังเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ภายในกลุ่มครอบครัวและเพื่อพักผ่อนในช่วงกรีนซีซัน

4.3 “โครงการ อ.ส.ท. ช่วยเพื่อนตัวใหญ่ (พ่อแม่อุปถัมภ์)” โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน คชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ พานักท่องเที่ยวเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวตัวอย่างในพื้นที่จังหวดั ลําปาง ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563

  

5. การเชิญชวนสถานประกอบการ 10 กลุ่ม สมัครร่วมรับมาตรฐานการ ท่องเที่ยวและสาธารณสุขท่ีเรียกว่า Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และสถานประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมีมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นความ ร่วมมือของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยการสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://thailandsha.tourismthailand.org สําหรับในพื้นที่จังหวัดลําพูนและลําปาง ททท.สํานักงานลําปางไดป้ ระกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั้ง 10 กลุ่มสมัครรับมาตรฐาน ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาของทั้งสองจังหวัดต่อไป

ผู้อํานวยการ ททท.สํานักงานลําปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากวิธีการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวนิยมในการค้นหาและสอบถามข้อมูลทางการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลนม์ากขึ้นททท.สํานักงาน ลําปาง จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการให้บริการนักท่องเที่ยวในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการผ่าน เว็บไซต์ www.tourismlampang-lamphun.com และเว็บเพจ ททท.สํานักงานลําปาง https://www.facebook.com/lampang.tourism สําหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดลําปางปี 2562 ที่ผ่านมา ประมาณการผู้เยี่ยมเยือนจํานวน 1,358,846 คน เพิ่มขึ้น 1.95% รายได้ 4,366.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.75% จังหวัดลําพูน ประมาณการผู้เยี่ยมเยือนจํานวน 1,193,488 คน เพิ่มขึ้น 1.76% รายได้ 1,657.17 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 3.58% สําหรับปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาจนถึงปจั จุบัน จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงไป อย่างมากด้วยผลกระทบจาก Covod-19 โดยสถานการณ์การท่องเที่ยวต่ําสุดในช่วงเดือนเมษายน 2563 และ นักท่องเที่ยวเริ่มฟื้นกลับคืนมาในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ทั้งนี้คาดว่าด้วยนโยบายกระตุ้นและกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว คาดว่าจะทําให้การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

      สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดลําปางและลําพูนได้ที่ ททท.สํานักงานลําปาง โทร. 0 5422 2214 Facebook: https://www.facebook.com/lampang.tourism

Instagram: https://www.instagram.com/tatlampang

Twitter: https://twitter.com/TAT_Lampang

   

Related posts