#ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ เร่งเดินเครื่องสูบน้ำ โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่บึงบอระเพ็ด

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้นายยุทธนา ชมวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ เร่งเดินเครื่องสูบน้ำ โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด

เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่บึงบอระเพ็ด จากสถานการณ์ภัยแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดลดลงอย่างต่อเนื่องถึงขั้นวิกฤตที่ระดับ 20.81 ม.รทก. จึงเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน เก็บกักน้ำและคงระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดไม่ให้ต่ำกว่าระดับเก็บกัก รวมปริมาณสูบน้ำทั้งสิ้น 648,000 ลบ.ม.

Related posts