#สพร.19 เชียงใหม่ ฝึกยกระดับฝีมือเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาเบเกอรี่และกาแฟ (Bakery and Coffee) ระยะเวลาฝึก จำนวน 18 ชั่วโมง (3 วัน)

ให้กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โดยสนับสนุนค่าอาหาร ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกทุกคน ๆ ละ 150 บาทต่อวัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่เข้ารับการฝึก
นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ แรงงานที่มีความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ ตามมาตรการฝึกอาชีพช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมกลุ่มเป้าหมายในการเปิดฝึกเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลาย ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้ามากว่า 1,800 คน
ซึ่งขณะนี้ ได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ตามที่รัฐบาลประกาศแจ้ง จึงได้กำหนดเปิดฝึกอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานและพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ให้แก่ กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้แรงงานมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพ ได้ตรงกับทักษะฝีมือ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการทำงาน กำหนดระยะเวลาฝึกแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ สาขาเบเกอรี่และกาแฟ 3 รุ่น สาขาการประกอบอาหารไทย 2 รุ่น สาขาการทำขนมไทย 1 รุ่น สาขาการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 1 รุ่น สาขาเทคนิคการสอนงาน 1 รุ่น เป้าหมายรวม 160 คน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สนับสนุนค่าอาหาร ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกทุกคน ๆ ละ 150 บาทต่อวัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่เข้ารับการฝึก จำนวน 3 วัน หรือ 5 วัน ตามข้อกำหนดของหลักสูตร
นายสุรัตน์กล่าวต่อไปว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่เน้นย้ำให้แก่เจ้าหน้าที่ วิทยากร รวมถึงผู้เข้ารับการฝึกทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ การคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายตรงจุดแรกเข้ามาในพื้นที่ฝึก การติดตั้งเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติทุกอาคาร การแจกหน้ากากอนามัยแบบ Face Shield ให้ผู้รับการฝึกทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในกิจกรรมการฝึก เว้นระยะห่างทางกายภาพให้มีความปลอดภัย ในการฝึกด้านอาหาร ขนม ผู้รับการฝึกต้องล้างมือทุก ๆ 15 นาที เหล่านี้จะทำให้กิจกรรมการฝึกอาชีพมีความปลอดภัย และสามารถที่ขยายการเปิดฝึกได้อีกหลายรุ่น หลายสาขาอาชีพเพื่อช่วยเหลือแรงงานและประชาชนให้ได้รับโอกาสเข้ารับการฝึกทักษะฝีมือได้มากขึ้น
ส่วนในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จะเริ่มดำเนินการฝึกอบรมทางด้านการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โลจิสติกส์ เกษตรทฤษฎีใหม่(การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบต่าง ๆ) ช่างไม้เครื่องเรือน การตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เป็นต้น นายสุรัตน์กล่าวปิดท้าย
ติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร และข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ Facebook: Chiangmaiskill หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 531 21002 – 3 ต่อ 126 หรือ 115 กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ภาพ/ข่าว มนู พุทธิมูล

Related posts