อ่างทอง /// จัดการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มนำ้เจ้าพระยากลุ่ม 2

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรนำ้ภาค 2 ได้มอบหมายให้ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มนำ้เจ้าพระยากลุ่ม 2 (จ.อ่างทองและจ.สิงห์บุรี)ครั้งที่ 1/ 2560 โดยมีนายรณชัย  จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   เป็นประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.อ่างทองและ จ.สิงห์บุรี และ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องป่าโมก  ชั้น2  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและร่วมรับฟังความคิดเห็น โครงการนำร่องระบบกระจายนำ้ของกรมทรัพยากรนำ้และนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงาน / โครงการปี 2560 และปี 2561 ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในปี งบประมาณ 2562

นายมนตรี   มั่นคงดี     ผอ.สำ นักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์     รายงาน

Related posts