เชียงใหม่. //. พิธีเปิด “ นิทรรศการวันศูนย์ดวงตา ” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคของกระจกตาและการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา และรณรงค์ให้มีการบริจาคดวงตาเพิ่มมากขึ้น

ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด “ นิทรรศการวันศูนย์ดวงตา ” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคของกระจกตาและการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา และรณรงค์ให้มีการบริจาคดวงตาเพิ่มมากขึ้น


โดยภายในงาน จัดให้มีการตรวจสุขภาพตา เสวนากับจักษุแพทย์ นิทรรศการเกี่ยวกับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา การแสดงจากแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุน การตอบปัญหาชิงรางวัล จัดโดยธนาคารดวงตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ชั้นโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts