เชียงใหม่. // คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2562

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts