จังหวัดอุทัยธานี…!!@ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกล…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่15 ส.ค. 62 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.

ออกให้บริการตรวจรักษา บริการทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน บริการแพทย์แผนไทย และนวดแผนไทย แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.วังหิน อ.บ้านไร่ พร้อมด้วย ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ และ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และ ประชาชนเข้าร่วมกว่า 800 คน

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้แก่วัดและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลวังหิน มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบทุนสงเคราะห์ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยให้บริการประชาชน และร่วมประชุมมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การบริหารจัดการขยะ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังหิน ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป…//

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061 – 1828363

Related posts