นตรสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ สาขา Medical Hub ณ ห้องประชุม 3/1

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ สาขา Medical Hub ณ ห้องประชุม 3/1 เทศบาลนครนครสวรรค์

พร้อมด้วย นายแพทย์ชวลิต วิมลเฉลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์และสมาชิกสภาเทศบาลฯ,นายสันติ คุณาวงศ์ สมาชิกสถาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้แทนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์,นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ ,นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง ศัลยแพทย์สมอง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันวางกรอบทิศทางการดำเนินงาน medical hub เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสุขภาวะประชาชนต่อไป

ภาพ/ข่าว   ปชส .ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts