เชียงใหม่ // มอบเครื่องกรองอากาศจำนวน 4 เครื่อง มูลมล้านนา มอบเครื่องกรองอากาศจำนวน 4,000 บาท

ชมรมสารธรรมล้านนา มอบเครื่องกรองอากาศจำนวน 4 เครื่อง มูลมล้านนา มอบเครื่องกรองอากาศจำนวน 4,000 บาท ให้แก่ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อใช้ในหอผู้ป่วย งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล อาจารย์พิเศษประจำหน่วยวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ พร้อมบุคลากร ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts