เชียงใหม่ //. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในระดับภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 , 17 และนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในระดับภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2562

ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยมีดำริให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

นำโดยนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จัดการประชุมในการบูรณาการทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในระดับภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ

โดยมีเป้าหมาย “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าสูง พัฒนาภาคเหนือตอนบนเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์” และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว. เกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่

Related posts