จังหวัดอุทัยธานี…!!@ กิจกรรมลงแขกดำนา “ปลูกวันแม่รำลึกพระคุณพ่อ”…!! ***.

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา09.00 น. ณ แปลงนาสาธิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปลูกวันแม่รำลึกพระคุณพ่อ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้การน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรม


โดยในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันปฏิบัติตน เดินตามรอยพระบาท น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำการปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ในแปลงนา จำนวน 2 ไร่ ด้วยวิธีการปักดำในช่วงเดือน สิงหาคม และจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงต้นเดือน ธันวาคม โดยจะมีการร่วมมือร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวอีกครั้ง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทยที่ได้มีการสืบทอดกันมาช้านาน ทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ข้าวไทยและวิถีชีวิตชาวนาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นคุณค่าและตระหนักในอาชีพทำนา ซึ่งเป็นมรดกคู่กับแผ่นดินไทยและคนไทย อีกทั้งยังเป็นการฝึกปฏิบัติจริงแก่นักเรียนนักศึกษา ให้ได้ประสบการณ์การดำนาจากสถานที่จริง อีกด้วย…//

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061 – 1828363

Related posts