นครสวรรค์ // นอภ.ชี้แจงยกเลิกปฏิรูปที่ดินนอกเขตฯ วันนี้ 8 สิงหาคม 2562

นอภ.ชี้แจงยกเลิกปฏิรูปที่ดินนอกเขตฯ วันนี้ 8 สิงหาคม 2562 นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งทอง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ได้มีประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจัดที่ดินนอกเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 639 แปลง 495 ราย เนื้อที่ 8,787-0-53 ไร่

โดยมี พันเอกเกรียงชัย อนันตศานต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาหนองบัว และผู้แทนเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมชี้แจง ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ การประชุมครั้งนี้ สรุปได้ใจความว่า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งปฏิรูปที่ดิน ป่าไม้และหน่วยงาน นำเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ถูกทางการปฏิรูปที่ดินประกาศเปฺ็นกฏหมายทับซ้อนที่ดินบางส่วนของประชาชนที่ทำกินอยู่ โดยจะนำเสนอหาทางแก้ไขออกเป็นกฏหมาย หรือรพก.ยกเลิกคำสั่ง สปก.4-01 ขณะนี้ชาวบ้านยังคงทำกินในที่ดินเก่าได้เช่นเดิม..

ภาพ/ข่าว.   ดนัย ตาคลี

Related posts