สงขลา // พิธีเปิดเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

วันที่ ๘ ส.ค. 62, ๐๙๐0 พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน ๘๓ คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านตัวบทกฎหมาย บทลงโทษเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองเข้ามาลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย ซึ่งผลที่ได้รับจะทำให้หน่วยงานภาครัฐมีเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และผู้หลบหนีเข้าเมืองจนนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุข มีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

กิตติคุณ. นครสวรรค์

Related posts