จังหวัดอุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดอบรมการบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อปลูกจิตสำนึก…!! ☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อ วันที่ 23 ก.ค. 62 ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐ์ศิลป์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ในจังหวัดอุทัยธานี และโครงการเครือข่ายวัฒนธรรม สานพลังประชารัฐ ร่วมต่อต้านทุจริต

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยใช้ความรู้ทั้งด้านกฎหมาย หลักธรรมคำสอนของศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการปลุกจิตสำนึก ในการร่วมป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในสังคม โดยมี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐในจังหวัดอุทัยธานี จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้


สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกันของสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ที่ได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญของการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยอันร้ายแรงของประเทศชาติ และสามารถทำลายความมั่นคงของประเทศได้ เนื่องจากทัศนคติและค่านิยมของคนในสังคมที่เปลี่ยนไป จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น
โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายธรรมในหัวข้อ จริยธรรมของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระอาจารย์สมพงษ์ รัตนวังโส การบรรยายหัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 และการบรรยายเรื่องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดย ด็อกเตอร์ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. อีกด้วย…//

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061 – 1828363

Related posts