เชียงใหม่ //. คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.ในโอกาสได้รับรางวัล

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.ในโอกาสได้รับรางวัล ” หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกัน และช่วยเหลือเด็ก ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ มาอย่างต่อเนื่อง”

จากองค์การยุติธรรมนานาชาติ ( International Justice mission : IJM ) โดยคุณอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากคุณเขมชาติ ศักดิ์สกุลมงคล ผู้อำนวยการองค์การยุติธรรมนานาชาติ ( International Justice mission : IJM ) สำนักงานเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ หอคำทวี โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

Related posts