นครสวรรค์ /// กฎบัตรนครสวรรค์เชิญร่วมพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาบ้านเรา : ประชุมชี้แจงแนวคิดการดำเนินโครงการกฎบัตรนครสวรรค์ สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะประธานกฎบัตรนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวคิดการดำเนินโครงการกฎบัตรนครสวรรค์ และรายละเอียดในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry) ให้แก่ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมการประชุมการชี้แจง ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทันตแพทย์สมยศ นะลำเลียง ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนบริษัท หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โดยกฎบัตรนครสวรรค์ เป็นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อกำหนดอนาคตของเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความยั่งยืน ใน 10 สาขา ได้แก่ สาขาไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว สาขาคมนาคมสีเขียว สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย สาขาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว สาขาพลังงานสีเขียว สาขาที่อยู่อาศัย สาขาสวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียว สาขาการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิม และสาขาสุขภาพและสุขภาวะ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิดการจัดทำกฎบัตรนครสวรรค์ และรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มสาขา และภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายละเอียดแนวทางเพื่อร่วมกันดำเนินกฎบัตรนครสวรรค์ในขั้นตอนต่อๆ ไป

ทั้งนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมสีเขียว มีวัตถุประสงค์ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน “อุตสาหกรรมสีเขียว คือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร”

 

ภาพ/ข่าว     ปชส. ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts