เชียงราย // เชิญเทียนพรรษาไปถวายแด่พระสงฆ์ในโครงการถวายเทียน 9 วัด 9 ต้น ประจำปี พ.ศ.2562

คณะศรัทธาสมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมเชียงราย ร่วมกับพุทธบริษัท และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงราย ร่วมกันบำเพ็ญการกุศลเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 หลังจากได้ร่วมกันจัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค.62 ที่ลานขันโตกถนนคนม่วนสันโค้วน้อย และร่วมกันเชิญเทียนพรรษาไปถวายแด่พระสงฆ์ในโครงการถวายเทียน 9 วัด 9 ต้น ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันเสาร์ที่ 13 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. ในพุทธสถานรอบเมืองเชียงราย ถวายเป็นพุทธบูชา ท่ามกลางจิตศรัทธาอันแรงกล้าของชาวพุทธในจังหวัดเชียงราย

ลำดับแรก เดินทางไปยัง วัดสันต้นผึ้ง หรือ วัดใหม่หน้าค่าย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ที่มีพระอธิการบุญตุ้ม เป็นเจ้าอาวาส เป็นประธานสงฆ์รับพิจารณาถวายเทียนและของบริวารศรัทธาไทยธรรม ภายในศาลาการเปรียญด้วย
ลำดับที่สอง เดินทางไปยัง วัดศรีมิ่งแก้ว หรือ วัดหัวฝาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ที่มีพระครูสุนทรศิลป์โกศล เป็นเจ้าอาวาส โดยมีพระวรมันต์ วชิรญาโณ เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอยฮาง เป็นประธานสงฆ์รับพิจารณาต้นเทียนและของบริวารศรัทธาไทยธรรม ภายในศาลาการเปรียญด้วย

ลำดับที่สาม เดินทางไปยัง วัดเชียงยืน หรือ วัดสันโค้งหลวง ตั้งอยู่ถนนสันโค้งหลวง หมู่ 14 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ที่มีพระครูประพัฒน์ รัตนพงษ์ เป็นเจ้าอาวาส และเป็นประธานสงฆ์รับพิจารณาถวายเทียนและของบริวารศรัทธาไทยธรรม ภายในอุโบสถด้วย

ลำดับที่สี่ เดินทางไปยัง วัดเชตุพน หรือ วัดสันโค้งน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มีพระครูพิจิตรธรรมาภิรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส และเป็นประธานสงฆ์รับพิจารณาถวายเทียนและของบริวารศรัทธาไทยธรรม ภายในอุโบสถแห่งนี้ด้วย ในระหว่างนี้ คณะศรัทธาได้ร่วมกับพุทธบริษัท พุทธศาสนิกชน ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์วัดเชตุพนร่วมกันอีกด้วย

จากนั้นในภาคบ่าย เป็นลำดับที่ห้า เดินทางไปยัง วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตั้งอยู่ถนนเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ที่มี ดร.พระครูปริยัติโกวิท เป็นเจ้าอาวาส พร้อมเป็นประธานสงฆ์รับพิจารณาถวายเทียนและของบริวารศรัทธาไทยธรรม ภายในพระวิหารอีกด้วย

ลำดับที่หก เดินทางไปยัง วัดศรีเกิด ตั้งอยู่ถนนศรีเกิด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ที่มีพระครูสิริกิจจาทร(สุพรรณ)เป็นเจ้าอาวาส และมีพระลูกวัดเป็นประธานสงฆ์รับพิจรณาถวายเทียนและของบริวารศรัทธาไทยธรรม ภายในศาลาการเปรียญด้วย

ลำดับที่เจ็ด เดินทางไปยัง วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ถนนสิงหไคร ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ที่มีพระครูสิริธรรมนิวิฐ (ทองเย็น ธัมมวโร) เป็นเจ้าอาวาส โดยเป็นประธานสงฆ์ได้รับพิจรณาถวายเทียนและของบริวารศรัทธาไทยธรรม ภายในศาลาการเปรียญด้วย

ลำดับที่แปด เดินทางไปยัง วัดศรีทรายมูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ที่มีพระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ธีรปัญโญ) เป็นเจ้าอาวาส โดยเป็นประธานสงฆ์รับพิจรณาถวายเทียนและของบริวารศรัทธาไทยธรรม ภายในศาลาการเปรียญด้วย

ลำดับที่เก้า เดินทางไปยัง วัดดอยพระบาท ตั้งอยู่หมู่ที่ 23 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีพระครูสาทรวรธรรม เป็นเจ้าอาวาส และประธานสงฆ์รับพิจารณาถวายเทียนและของบริวารศรัทธาไทยธรรม ภายในศาลาการเปรียญแล้วได้ให้ธรรมะ ตลอดทั้ง แนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแก่คณะสาธุชนอีกด้วย

ทั้งนี้ สมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมเชียงรายในฐานะผู้จัดงาน ประกอบด้วย ชมรมธนาคารท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย น้ำดื่มสิงห์ ชุมชนถนนคนม่วน ชมรมผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เชียงราย สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงราย สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย กลุ่มฮักเชียงราย ชมรมจิตอาสานักร้องนักดนตรีเชียงราย ชมรมพ่อค้าแม่ค้าตลาดเทศบาล2 ศิริกรณ์เชียงราย นมไทย-เดนมาร์ค ทีวีออนไลน์เชียงรายแชลแนล หนังสือพิมพ์อาณาจักรพายัพ สถานีวิทยุปันเกยเรดิโอ รวมทั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้มีจิตศัทธาและเจตน์จำนงร่วมกันในการประกอบกิจกรรมบำเพ็ญกุศลของสมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมเชียงรายในครั้งนี้ ได้ร่วมศรัทธากันจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา โดยเกิดจากการรวมตัวเป็นสมาพันธ์ด้วยการรวมกลุ่มของสหวิชาชีพและประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายจากหลากหลายกลุ่มในสังคม เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและมีความเจริญมั่นคง แผ่พุทธานุภาพไปทั่วสารทิศ จึงขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา พุทธศาสนิกชน และพุทธบริษัท ที่ร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของ ถวายแด่เหล่าพระสงฆ์ในการปฏิบัติศาสนากิจในทั่วพุทธจักร ตลอดช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาในฤดูกาลพรรษานี้

Related posts