อุดรธานี // นายกจิตตเกษมณ์และคณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์ ร่วมในการประชุมและทัศนศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการลงทุนธุรกิจไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์,นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์,นายสันติ คุณาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์

นางสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารนครสวรรค์และคณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์ ร่วมในการประชุมและทัศนศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการลงทุนธุรกิจไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว และการบรรยายสรุป

เตรียมแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทางเศรษฐกิจ และร่วมเสวนาเรื่อง “ความพร้อมการสนับสนุนการลงทุนกิจการไมซ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะผู้วิจัยของสมาคมการผังเมืองไทยได้นำแนวทางการสร้างขอตกลงร่วมกันของสังคม (Social Collaboration) ตามแบบของ “กฎบัตรเมือง” (City Charter) ประยุกต์เป็นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่(NUDP)

เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการลงทุนกิจการไมซ์และเศรษฐิจสีเขียวจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว.    ปชส. เทศบาลนครนครสวรรค์

ธนิศา. (พัช).   รายงาน

Related posts