ชัยนาท. // รองอธิบดีกรมน้ำ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกุฑลี

นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกุฑลี หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ในอดีตบึงกุฑลีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและประสบภัยแล้ง มีตะกอนทับถมจนตื้นเขิน พื้นที่รกร้างเสื่อมโทรม ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ในฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำหลากท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน และในฤดูแล้งเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร

กรมทรัพยากรน้ำเห็นว่าจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูโดยการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อให้คืนลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศให้สมบูรณ์และยั่งยืน

ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ยืนยันถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากที่เคยทำนาได้ปีละครั้งก็สามารถทำนาได้ปีละ 2-3 ครั้ง รายได้และความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นมาก ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำยังมีแผนงาน/โครงการในอนาคตที่จะเพิ่มระบบกระจายน้ำต่อจากแหล่งน้ำที่เคยสร้างและพัฒนาไว้ในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts