การประชุม ” The Inauguration for the South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance “

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ. คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมการประชุม ” The Inauguration for the South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance ”

ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชน
จีน กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ทางด้านแพทยศาสตรศึกษาและการให้บริการทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ Hospital of Kunming Medical Univetsity มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Related posts