สระบุรี //. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 (สระบุรี)

โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมีการติดตามงานโครงการต่างๆ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 พร้อมร่วมกันรับฟังการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts