จีน. //. คณบดี และ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบผู้บริหารของ Second Affiliated Hospital of Kunming Medical Univetsity

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ. คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบผู้บริหารของ Second Affiliated Hospital of Kunming Medical Univetsity

 

โดยโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลขนาด 1,500 เตียง ผู้ป่วยนอกประมาณ 2 ล้านคนต่อปี ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการผ่าตัด โดยเฉพาะการผ่าตัดด้าน ทางเดินปัสสาวะ ตับ และ ตับอ่อน ที่มีชื่อเสียง ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการวิจัย และการพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ Second Affiliated Hospital of Kunming Medical Univetsity มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

Related posts