เชียงราย // สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติศาสนา (ศาสน์ ศิลป์ เวียงเจียงฮาย)

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ คริสตจักรที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติศาสนา(ศาสน์ ศิลป์ เวียงเจียงฮาย) และโครงการแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ

โดยจัดเส้นทางท่องเที่ยวศาสนสถาน (วัด, โบสถ์, มัสยิด) และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรที่ 1 , ลานธรรมลานศิลป์ ,มัสยิดดารุล อามาล , วัดศรีบุญเรือง ,วัดมิ่งเมือง ,อนุสาวรีย์พญาเม็งรายมหาราช ,วัดมุงเมือง ,อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ,วัดกลางเวียง ,วัดพระแม่อุมาเทวี , วัดศรีเกิด และวัดเจ็ดยอด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างศาสนา ผ่านศาสนสถาน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ก่อให้เกิดความเข้าใจ ความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการทำงาน ส่งผลให้การทำงานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา โดยมีผู้นำศาสนาทั้ง 5 ศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ ศาสนาพุทธ, ศาสนาอิสลาม, ศาสนาคริสต์, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 50 คน

สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทมาช้านาน ในขณะเดียวกันก็ยังเปิดกว้างในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการนับถือและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล

ประเทศไทยจึงมีสถาบันทางศาสนาเป็นสถาบันหลัก โดยมีประชาชนที่นับถือด้วยความเชื่อมั่นว่า หลักธรรมคำสอนของทุกศาสนานั้น มีขึ้นเพื่อมุ่งผดุงไว้ซึ่งศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดี รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนแห่งสังคมอันดีงาม และการมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขร่มเย็นในสังคมไทย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก อีกทั้ง ศาสนามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย ทำให้คนไทยมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามและอยู่ในครรลองคลองธรรม

โดยศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและอบรมสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องดีงาม เพื่อให้สังคมไทยมีความมั่นคง เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นศาสนิกชนทุกศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์การทางศาสนาทุกหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญในการส่งเสริมศาสนาต่างๆในประเทศไทย เช่น การอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาอีกด้วย

Related posts