จ.ร้อยเอ็ด…!!@ พิธีเปิดกาอบรมหลักสูตรเตรีนมความพร้อมก่อนปล่อยตัว…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงสร้างเบาเรือนจำชั่วคราวรอบเมือง สังกัดเรือนจำตังหวัดร้อยเอ็ด

โดย นายธีรวรรธน์ บั้งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (โครงสร้างเบา) รุ่นที่ 2/2562 กล่าวรายงาน

โดย นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเรือนจำชั่วคราวรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในเรือนจำที่ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ในระยะเวลา 3 เดือนต่อรุ่น

โดยมีการฝึกอบรมในหลักสูตรอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด สติปัญญา อารมณ์ และวิชาชีพ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรม …

วิภาวรรณ สงวนพันธุ์ ภาพ/ข่าว/รายงาน

Related posts