จังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อบ่ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพุทธศาสนิกชน พุทธบริษัท สาธุชน และภาคเอกชน ร่วมถวายมุทิตาจิตในพิธีแต่งตั้ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง

โดยการประกอบพิธี เริ่มเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้อ่านพระบัญชาแต่งตั้งพระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระพุทธิญานมุนี (ประเสริฐ ปัญญาวชิโร) ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา นามิโต) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ ให้มีหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ตามกฎระเบียบมหาเถรสมาคม

สำหรับ พระรัตนมุนี ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดนั้น เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนา ทั้งการเป็นหลักในการที่จะนำพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม มาประพฤติปฏิบัติปกครองเหล่าคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัด ภายใต้ของความมีเมตตาธรรมและศีลธรรม ประกอบกับเป็นผู้มีแรงทั้งแรงใจ แรงกาย ในการที่จะติดตามขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ รวมถึงเป็นแบบอย่างในการที่จะช่วยผลักดันงานโครงการต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป

นอกจากนี้ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย จะได้ประกอบพิธีถวายการต้อนรับ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ในพิธีแต่งตั้งพระเดชพระคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เป็นลำดับต่อไปด้วย
📸📸📸📸📸📸📸
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
9 กรกฎาคม 2562

Related posts