จ.อุทัยธานี…!!@ จัดประชุม โครงการ”งานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ”งานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ ไดด้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง และเพชรบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์” ครั้งที่ 1

เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และปัญหาภัยแล้งในปัจจุบัน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 กรมเจ้าท่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง เข้าร่วมประชุม

เนื่องจากรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ที่เกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในแม่น้ำสายหลัก จึงมอบหมายให้กรมเจ้าท่า โดยบริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท โพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นคณะที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาปัญหาเรื่องน้ำท่วม ปัญหาภัยแล้งในแม่น้ำสายหลักทั้งระบบอย่างยั่งยืน โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการน้ำในระดับชาติ ตลอดจนมีการจัดทำแผนการออกแบบการขุดลอกลำน้ำ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอแนวทางการศึกษาทั้งทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ในการออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง รวมทั้งระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการในขั้นตอนต่อไป…

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts