เชียงใหม่ // พิธีเปิดการอบรมเรื่อง ” ระเบียบวิธีการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ และเทคนิคการเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์

รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง ” ระเบียบวิธีการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ และเทคนิคการเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์ ” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มช. วิทยากร

โดย Prof. Timothy E.O’Brien ผู้เชี่ยวชาญด้าน Biostatistics จาก Department of Mathematics & Statistics, and Institute for Environmental Sustainability, Loyola University of Chicago , USA เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts