เชียงใหม่ // สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพตืด ภาค 5 ร่วมกับอำเภออมก๋อย จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นและยาเสพติดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ สืบสาน รักษา ต่อยอดการแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง” ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. นายศานิต  อ่อนเปี่ยม ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพตืด ภาค 5 พร้อมด้วยนางจีรพรรณ  มุกุระ ที่ปรึกษางานโครงการพิเศษ ปปส.ภ.๕  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพตืด ภาค 5  ร่วมจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นและยาเสพติดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ สืบสาน  รักษา ต่อยอดการแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง” ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โดยมีนายศิวะ  ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตรีบุญยืน  อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ ๓/รอง ศูนย์อำนวยการป้องกันปัญหาความมั่นคงพืนที่.อ.อมก๋อย  ร่วมด้วยเด็กและเยาวชน มวลชนในพื้นที่อำเภออมก๋อยเข้าร่วมมากกว่า ๒,๐๐๐ คน อาทิเช่น ศูนย์อำนวยการป้องกันปัญหาความมั่นคงพื้นที่.อ.อมก๋อย กองทัพน้อยที่ ๓, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง,โรงพยาบาลอมก๋อย,สพป.เขต ๕ เชียงใหม่,สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภออมก๋อย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นต้น ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๒ กำหนดให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนชนเผ่าในพื้นที่ห็มีทักษะชีวิตในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีกิจกรรมสำคัญดังนี้

๑.การเดินขบวนรณรงค์ สร้างการรับรู้พิษภัยและอันตรายจากฝิ่นและยาเสพติด ระยะทาง ๕ กิโลเมตร โดยมวลชนชนเผ่า  กลุ่มเยาวชนชนเผ่า ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย และประชาชนชาวบ้านในพื้นที่มากกว่า ๒,๐๐๐ คน

๒.การแสดงเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดโดยการกล่าวคำปฏิญาณร่วมกันและการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)

๓.การปล่อยแถวชุดปฏิบัติการร่วมกวาดล้างฝิ่นและยาเสพติดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ห้วงวันจันทร์ที่ ๘-วันศุกร์ที่๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.การมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาฝิ่นในพื้นที่อำเภออมก๋อยอย่างทุ่มเทจนทำให้สถานการณ์คืนสู่ภาวะปกติ และรางวัลสถานการศึกษาปลอดยาเสพติดจำนวน ๓๐ รางวัล

๕.การจัดแสดงนิทรรศการ การปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อยในด้านการป้องกัน  ปราบปรามและการบำบัดรักษาดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาและนิทรรศการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด

๖.การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลง To be number One , การแข่งขันฟุตบอล และตระกร้อ,การแสดงทักษะเทควันโด และการเปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชนเผ่า กาดมั่ว ครัว ฮอม ผลผลิตจากชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างการรับรู้และเฝ้าระวังอันตรายจากฝิ่น และยาเสพติดให้เยาวชนและภาคประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาทุกปีภายใต้ความร่วมมือของสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพตืด ภาค 5 ,ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออมก๋อย, ศมพ.อ.อมก๋อย กองทัพภาคที่ ๓ , กระทรวงศึกษาธิการ และในปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์พื้นที่ปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อยลดลงเป็นประวัติการณ์ จนในพื้นที่แทบไม่มีฝิ่นอีก จึงกำหนดการสร้างการรับรู้เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนชนเผ่าในพื้นที่ได้ทราบและตระหนักในพิษภัยของยาเสพติดต่อไป

 

ภาพ/ข่าว        ทิพากร

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV  เชียงใหม่

Related posts